Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri Ve Gerekli Evraklar

Anonim Şirket Kuruluşu ve Yapılması Gerekenler Neler ?

Anonim Şirket Kuruluş Maliyetiniz;

işiniz, ortak sayınız, müdür sayısınız, sermaye tutarınız

ve kira tutarınız gibi faktörler göre değişecektir.

Unvan, Amaç ve Konuyu nasıl Seçmeliyim ?

Unvan belirlenirken Türkiye geneli sorgulama yaparak , unvan uygunluk durumuna bakılır.

Amaç ve konuyu ise yaptığınız işe en uygun konu seçilir ve son kontrol için onayınıza sunulur. 

Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

  • Kuruluş Vekaleti 
  • Ana Sözleşme Onayı 
  • İmza Sirküleri 2 
  • Şirket Kuruluşu Sonrası Mali Müşavir Vekaleti
  • Kira Kontratı veya tapu
  • 1 Adet Vesikalık Resim
  • Kimlik Aslı

Yukarıdaki Evrakların hazırlanması halinde şirketiniz 3 günde Kurulur ve fatura kesmeye başlayabilirsiniz.

Bundan Sonraki prosedürler ile bizzat biz ilgileniriz siz sadece işinize odaklanırsınız.


ANONİM ŞİRKET

Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile

kurulmalıdır

(Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL.

den az olmaması gerekmektedir.)Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması

ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15 Kasım 2012 tarih 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited

Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi

Anonim Şirketlerin Belirlenmese İlişkin Tebliğ” uyarınca; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri,

tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde

kurulan holdingler,  döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,  ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi

yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu

ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir.

  • Kayıtlarımızda vergi numarası bulunmayan firmaların vergi levhası fotokopisini tescil evrakı

 ekinde verilmesi zorunludur, verilmemesi halinde tescil başvurusu kabul edilmeyecektir.

 KURULUŞ

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu ile randevu.ito.org.tr adresinden randevu alınmalıdır.

  • Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak 

oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda; Müracaat evrakları arasına Potansiyel Vergi numarasını gösteren

Mersis ekran çıktısının veya İnternet vergi dairesinden potansiyel vergi numarasını gösteren ekran

çıktısının ibraz edilmesi gerekmektedir.

1.    Dilekçe (Şirket yönetim kurulu veya temsile yetkili üyeler tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise

vekaletin aslı veya  onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü

içermelidir. Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE

koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun

dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır)


2.    Yabancı ortak var ise 1 nüsha Kuruluş bildirim formu
 

3.    Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri,vergi dairesinden alınacak

vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter

onaylı ikamet tezkeresi

4.   Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde

hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların

Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

5.    Ortaklar dışında    yetkili bulunması halinde, yetkili randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Şirket ünvanı

altında imza beyanı huzurda düzenlenecektir.


6.    Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payının Oda veznesine yatırılması gerekmektedir.
 

7.    Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan banka hesabına para

yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği

banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt

edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay

içinde ödenmesi gerekmektedir.) Tek başına dekont kabul edilmemektedir.


8.  Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı – ortakların resimleri bulunmalıdır)
 

9.  Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin

mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama

yazısının aslı veya onaylı suretleri


10.  Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı aslı
 

11.  Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh

verildiğini gösteren belge aslı

12.  Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular

ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

13.  Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya

uygun görüş yazı aslı

14.  Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin; imzaları noter onaylı belge.Bu

     belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya

     yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti

     Türkiye'de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

    15.  Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından

    belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi 

    numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu 

    üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (Tüzel kişiliğin yabancı uyruklu olması halinde, bu 

    kararın şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin 

    Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı 

    Türkçe çevirilerinin yapılmış olması gereklidir) ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir gerçek kişi 

    belirlenmesi ve bu yabancı uyruklu gerçek kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması  halinde, 

    ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

16.  Yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren

belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya  Yabancı Resmi Belgelerin

Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı

Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.) 

Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir.

17.  Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak

olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

      18.  Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter

      tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise

      ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış  noter onaylı YETKİ BELGESİ ibraz edilmeli

19.Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin

bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

AYRICA;

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

•         Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma

•         Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri,

vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara

mahsus kimlik numarası)   belirtilecektir.

TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU

Tek pay sahipli anonim şirket kuruluşlarında, birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket kuruluşlarında

istenen evrak ile müracaat edilmelidir. Ayrıca bir belge talep edilmemektedir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi