DANIŞMANLIK

Mali müşavirlerin en temel işleri muhasebedir. Muhasebe hassas bir ölçüm işidir. Muhasebe sayesinde yapmış olduğunuz işin kâr getirip getirmediğini anlayabilir ve işinizi büyütmek ya da kapatmak için karar alabilirsiniz.

Bu anlamda, eğer mali işlemler doğru ölçülmezse yani eksik ya da hatalı muhasebe yapılırsa, işletmenin gerçek durumu anlaşılamaz. İşte tam da bu sebeple mali müşavirlerin yapmış olduğu işler çok önemlidir.

mali müşavirin görevi gerçek ve tüzel kişilere ait görev ve sorumlulukları

  • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
  • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
  • Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi