Eczane Muhasebesi Hk.

Eczane Muhasebesi Hakkında Genel Bilgi Edinilmesi adına hazırlanmıştır

Eczane işletmeleri,  Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına kesmiş olduğu faturalarda her yıl Maliye Bakanlığı ile TEB tarafından yapılan protokol sonucunda %3,5 iskonto yapmaktadırlar.

Bu protokol kapsamına girenlerin, tabii oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde eczanelerden temin edecekleri reçete muhteviyatı ilaçlar için uygulanacak indirim oranları ile eşdeğer ilaç uygulamasında Tebliğde belirtilen hükümler geçerlidir. Eczacı tarafından, tebliğde belirtilen imalatçı/ithalatçı indirimi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden eczacı indirimi yapılır.

ECZANE AÇILIRKEN YAPILAN BÜROKRATİK İŞLEMLER

Eczane Açılış Ruhsat İşlemleri
a) Eczacı odasına yapılacak başvuru ve yapılacak işlemler.
b) Sağlık Bakanlığına başvuru ve ruhsat almak için yapılacak işlemler.

Ruhsat aldıktan sonra Maliyeye vergi mükellefiyeti ilen ilgili yapılacak işlemler.
a) İşyeri işe başlamasının dilekçe ile bildirimi.
b) İşyerinde kullanılacak ticari defterleri notere tasdik ettirmek.
c) Yazar kasa alıp kullanmaya hazırlamak.

Bağ-Kura kayıt işlemleri yaptırıp Bağ-kur mükellefi olmak (İşe başladıktan sonra 3 ay içinde) Eczanede işçi çalıştırılacak ise Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili işlemler.
a) İşyeri bildirgesi doldurup tescil yapmak. (İşçi çalıştırmaya başlamadan önce)
b) İşçi girişlerinin formlarını doldurup tescilini yaptırmak.(İşçi çalıştırmaya başlamadan önce.)

İşçi çalıştırılacaksa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili işyeri ve işçi tescil ve bildirim işlemlerini yapmak.
a) İşyeri tescili
b) İşçi bildirimleri

ECZANE İŞLETİLMESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER VE PRATİK BİLGİLER

Kullanılan Muhasebe Usulleri
a) Bilanço usulüne göre defter tutma.
İlk açılışta ihtiyari olarak seçilebilir. Yıl sonundaki emtia alış ve satış toplamlarına göre sınıf değiştirerek mecburiyet kazanır. Bilanço esasına göre kullanılan defterler.
- Yevmiye Defteri (Noter tasdiki zorunludur.)
- Defter-i Kebir (Noter tasdiki zorunlu değildir.)
- Envanter Defteri (Noter tasdiki zorunludur.)


Eczanede kullanılan kanuni belgeler.
a) FATURA: Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işim yapan eczacı tarafından karşı tarafa verilen ticari bir belgedir. (VUK. Madde 229) En az bir asıl bir suret olarak tanzim edilir. Şekli ise; (VUK Madde 230)
1) Düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası
2) Faturayı düzenleyenin adı, soyadı varsa ticaret ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
3) Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi hesap numarası.
4) Malın veya yapılan işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı.
5) Mal irsaliye ile teslim edilmiş ise irsaliye numarası ve tarihi.

Faturanın nizamı ise, (VUK madde 231)
1) Sıra numarası dahillinde sıralanır.
2) Faturalar; mürekkeple, makine veya kopyalı kurşun kalem ile doldurulur.
3) Birden fazla örneği var ise belirtilir.
4) Malın tesliminden itibaren en geç 10 gün içinde düzenlenir.
5) Parası ödenmemiş malların faturası düzenlenirken onay ve imza üst tarafa, ödenmemiş ise alt kısmına onay ve imza atılır.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi